Công trình nội thất chung cư nhà anh Bách – 82 Nguyễn Tuân

anh bách 82 nguyễn tuân 1

anh bách 82 nguyễn tuân 2

anh bách 82 nguyễn tuân 3

anh bách 82 nguyên tuân 4

anh bách 82 nguyễn tuân 5

anh bách 82 nguyễn tuân 6

anh bách 82 nguyễn tuân 7

anh bách 82 nguyễn tuân 8

anh bách 82 nguyễn tuân 9

anh bách 82 nguyễn tuân 10

 

Nội thất chung cư nhà anh Bách – 82 Nguyễn Tuân

Công trình nội thất chung cư nhà anh Bách – 82 Nguyễn Tuân